Odstránenie korozívnej síry

Regenerácia transformátorového oleja REOIL s odstránením korozívnej síry odstraňuje korozívne zlúčeniny síry z transformátorových olejov. Síra, ako aj elementárna (voľná) síra (klasifikovaná ako S8) sa odstraňuje tak, aby upravený transformátorový olej spĺňal normy IEC 62697-1 (DBDS) a IEC 62535. Odstraňovanie korozívnej síry sa vykonáva na mieste prevádzky a môže sa vykonávať na transformátore pod prúdom. Počas procesu odstraňovania síry sa tiež úplne regeneruje olej.

 • Kompletné odstránenie korozívnej síry z transformátorového oleja
 • Vysoko účinný sorbent špeciálne navrhnutý na odstránenie kontaminácie korozívnou sírou
 • Služba sa vykonáva na mieste prevádzky a na transformátore pod prúdom
 • Bezpečná a spoľahlivá technológia

Chcete vedieť viac?
 • Odstránenie korozívnej síry

  Korozívna síra vnútri transformátora predstavuje riziko, ktoré by mohlo viesť k poruche alebo úplnému zlyhaniu transformátora, ako tomu bolo v prípade mnohých nehôd po celom svete. Príčinou týchto porúch bol rast vodivých vrstiev sulfidu meďnatého cez papierovú izoláciu, ako aj na iných povrchoch vnútri transformátora. Preto sa veľmi odporúča identifikovať korozívne zlúčeniny síry v transformátorových olejoch a následne ich odstrániť. Korozívne zlúčeniny v transformátorovom oleji sa odstraňujú postupne.

  • Na vstupe do zariadenia sa olej filtruje cez hrubý filter, aby sa zabránilo vstupu akýchkoľvek častíc do zariadenia.
  • Potom sa zahreje na požadovanú teplotu, aby sa zvýšil účinok odstránenia. Po zohriatí vstupuje olej do zadnej časti zariadenia.
  • Olej sa prečerpá cez zadnú časť, v ktorej sú umiestnené kolóny s vysoko účinnými sorbentmi, ktoré sú špeciálne navrhnuté na absorpciu korozívnych molekúl síry. Je dôležité si uvedomiť, že spoločne s odstraňovaním síry sa olej regeneruje.
  • Olej sa potom prečerpáva cez ventil prerušenia vákua do odplyňovacieho úseku, kde sa dehydratuje a odplyní.
  • Upravený olej sa potom prečerpá späť do transformátora pomocou výstupného čerpadla. Po určitom období dosiahne sorbent v zadnej časti zariadenia plnú saturáciu a už viac nedokáže priťahovať korozívne molekuly síry z oleja..
  • V tejto fáze sa musí sorbent reaktivovať (obnoviť do pôvodného stavu, dôležitejšie je však odstránenie absorbovaných molekúl síry), aby mohol pokračovať v procese odstraňovania.
  • Fáza reaktivácie sa začína vypustením kolón v zadnej časti nasýteného oleja. Po vypustení oleja sa vytvorí vákuum a udržuje sa počas celého procesu reaktivácie v zadnej časti.
  • Následne sa selektívnym použitím vyhrievacích prvkov na horných častiach jednotlivých kolón spustí proces reaktivácie.
  • Starostlivé monitorovanie a jemnozrnná regulácia procesu reaktivácie zabezpečí, že zariadenie nevypustí do zvyškového oleja žiadnu elementárnu (voľnú) síru (klasifikovanú ako S8).
  • Po ukončení procesu reaktivácie sa vo vnútri zariadenia spustí jedinečný proces na odstránenie všetkých korozívnych zvyškov, ktoré zostali vo vnútri zariadenia.
  • Celý tento proces sa bude potom opakovať, kým sa olej úplne neregeneruje a kým sa z neho neodstránia všetky korozívne zlúčeniny síry.
 • Pred začiatkom procesu odstraňovania korozívnej síry vždy vykoná zodpovedný pracovník kontrolu na mieste prevádzky, aby sa zabezpečila prístupnosť transformátora a možnosť pripojenia zariadenia na odstránenie korozívnej síry k transformátoru. Je potrebné skontrolovať a odmerať mnohé z hlavných faktorov, ako napríklad dostupnosť miestneho zdroja energie, veľkosti prírub na pripojenie, vzdialenosti od a k transformátoru, spätné ventily pod konzervátorom a všetky ďalšie faktory, ktoré by mohli zohrať úlohu v následnom procese odstránenia korozívnej síry. Po úspešnej kontrole na mieste prevádzky sa stanovia presné dátumy pripojenia a odpojenia zariadenia. V čase pripojenia k transformátoru sa zariadenie privezie na miesto prevádzky a pripojí sa k transformátoru. Aby sa zabezpečilo úplné splnenie všetkých bezpečnostných požiadaviek, trvá proces pripojenia niekoľko hodín.

  Po úspešnom pripojení sa spustí proces odstránenia korozívnej síry. Odstraňovanie korozívnej síry trvá niekoľko dní až niekoľko týždňov v závislosti od znečistenia oleja, ale hlavne od celkového množstva oleja vo vnútri transformátora.

  Keď naši pracovníci rozhodnú, že bol proces odstraňovania úspešný, začne sa posledná fáza procesu odstraňovania korozívnej síry. V poslednom kroku sa olej inhibuje, aby sa zlepšili jeho protistarnúce schopnosti. Olej sa potom podrobuje inšpekcii v certifikovanom laboratóriu, aby sa zabezpečilo, že spĺňa požiadavky normy IEC 60422 pre minerálne izolačné oleje, ako aj normy IEC 62697-1 (DBDS) a IEC 62535 o prítomnosti korozívnych zlúčenín síry. Zariadenie sa následne odpojí od transformátora a premiestni mimo prevádzky.

 • Odstraňovanie korozívnej síry je komplikovaný proces, ktorý sa musí vykonávať dlhšie ako štandardná regenerácia oleja. Proces sa uskutočňuje na mieste prevádzky transformátora a môže sa vykonávať aj na transformátore pod prúdom. Vďaka charakteru procesu odstraňovania sa olej úplne regeneruje, čo prekonáva požiadavky normy IEC 60422. Úroveň znečistenia korozívnou sírou je pre proces úpravy irelevantná a korozívna síra sa z oleja vždy úplne odstráni. Preto po úprave všetky oleje spĺňajú požiadavky IEC 62697-1 (Skúšobná metóda na stanovenie množstva dibenzyldisulfidu) a IEC 62535 (Skúšobná metóda na stanovenie potenciálne korozívnej síry v použitých a nepoužitých izolačných olejoch).

 • Ekofluid považuje bezpečnosť za jeden z kľúčových faktorov úspešnej regenerácie oleja. Práve z tohto dôvodu sú naše tímy špeciálne vyškolené na to, aby pracovali podľa prísnych bezpečnostných pokynov, aby sa zabezpečila maximálna bezpečnosť všetkých zariadení na mieste prevádzky. Všetci naši pracovníci sú certifikovaní podľa bezpečnostných pokynov SCC. Aby sa maximalizovala bezpečnosť na mieste prevádzky, do našich zariadení na regeneráciu a úpravu oleja sme implementovali množstvo bezpečnostných prvkov, aby sa minimalizovala možnosť rizika. Rýchlo sa uzatváracie elektrické poistné ventily na strane transformátora a na strane zariadenia na regeneráciu oleja zabezpečujú, že v prípade poruchy sa transformátor úplne utesní, čím sa zabráni akémukoľvek úniku oleja do prostredia. Manuálna ochrana pred prehriatím vnútri zariadenia na regeneráciu oleja zabezpečuje, že v prípade poruchy softvéru alebo nesprávneho použitia sa olej neprehreje ani nepoškodí. Celé zariadenie na regeneráciu oleja slúži ako nádoba na zachytenie oleja s hladinovým spínačom vo vnútri, ktorá v prípade lokálnej poruchy jednotky zabraňuje akémukoľvek úniku oleja do prostredia. Neustále monitorovanie parametrov teploty, prietoku a vákua v zariadení zabezpečuje, že v prípade nepredvídanej situácie sa zariadenie samé prepne do bezpečného režimu. Je tiež veľmi dôležité si uvedomiť, že náš personál počas prevádzky zariadenia nikdy neopúšťa pracovisko, a preto je počas prevádzky celé naše zariadenie pod neustálym dohľadom.