Úprava transformátorového oleja

Úprava oleja transformátorového oleja FILOIL zaručuje zníženie celkového objemu plynu, obsahu vody a zvýšenie hodnoty napätia pri poruche, aby sa dodržali požiadavky normy IEC 60422. Celé zariadenie je mobilné a pracuje na mieste prevádzky transformátorov. Všetky práce sa dajú vykonávať na mieste prevádzky transformátora alebo mimo nej. Počas spracúvania oleja nie je potrebné odpojiť transformátor. Naše jednotky ponúkajú rôzne prietoky oleja a vákuovú kapacitu, takže našim zákazníkom vždy dokážeme ponúkať najvhodnejšie riešenie.

 • Kompletné odstránenie vlhkých, plynných a pevných častíc.
 • Služba sa vykonáva na mieste prevádzky a na transformátore pod prúdom alebo skladovacích nádržiach
 • Prvé plnenie transformátorového oleja sa uskutočňuje vo vákuu

Chcete vedieť viac?
 • Proces úpravy oleja

  Väčšina energetických zariadení používa transformátorový olej kvôli jeho dielektrickým vlastnostiam na chladenie, izoláciu a ochranu aktívnych častí. Transformátorové oleje sú vysoko rafinované oleje, ktoré pozostávajú hlavne zo zmesi uhľovodíkov. Po čase sa v oleji začínajú tvoriť vedľajšie produkty z vlhkosti a plynu. Zvýšenie obsahu vody v oleji vedie k zníženiu napätia v oleji. V tejto fáze olej starne a stráca svoje dielektrické vlastnosti, pretože vlhne. Aby sa zabránilo ďalšiemu zhoršovaniu kvality oleja a možnému poškodeniu aktívnej časti transformátora, musí sa z oleja odstrániť voda pomocou vákua . Zariadenie na úpravu oleja upravuje olej postupne.

  • Na vstupe do zariadenia sa olej filtruje cez hrubý filter, aby sa zabránilo vstupu akýchkoľvek častíc do zariadenia.
  • Potom sa zahreje na požadovanú teplotu, aby sa zvýšil účinok úpravy vákuom. Po zohriatí sa olej potom prečerpáva cez ventil prerušenia vákua do odplyňovacieho úseku, kde sa dehydratuje a odplyní.
  • Keď opúšťa vysoko účinnú vákuovú komoru, prečerpáva sa znovu cez ventil prerušenia vákua a do výstupného čerpadla.
  • Po prechode jemným 0,5-mikrónovým filtrom sa upravený olej prostredníctvom výstupného čerpadla vytlačí späť do transformátora.
  • Celý tento proces sa môže mnohokrát opakovať, až kým nebude olej úplne zbavený vlhkosti, plynov a iných častíc.
 • Pred začiatkom procesu úpravy oleja vždy vykoná zodpovedný pracovník kontrolu na mieste prevádzky, aby sa zabezpečila prístupnosť transformátora a možnosť pripojenia zariadenia na regeneráciu oleja k transformátoru.

  Je potrebné skontrolovať a odmerať mnoho kľúčových faktorov, ako napríklad dostupnosť miestneho zdroja energie, veľkosti prírub na pripojenie, vzdialenosti od a k transformátoru, spätné ventily pod konzervátorom a všetky ďalšie faktory, ktoré by mohli zohrať úlohu v následnom procese úpravy oleja. Po úspešnej kontrole na mieste prevádzky sa stanovia presné dátumy pripojenia a odpojenia zariadenia. V deň pripojenia k transformátoru sa zariadenie na úpravu transformátorového oleja privezie na miesto prevádzky a pripojí sa k transformátoru. Aby sa zabezpečilo úplné splnenie všetkých bezpečnostných požiadaviek, trvá proces pripojenia niekoľko hodín. Po úspešnom pripojení sa spustí proces úpravy oleja. Úprava oleja trvá niekoľko hodín až niekoľko dní v závislosti od znečistenia oleja, ale hlavne od celkového množstva oleja vo vnútri transformátora. Akonáhle určí náš personál kvalitu oleja za vyhovujúcu, podrobí sa olej inšpekcii v certifikovanom laboratóriu, aby sa zabezpečilo, že spĺňa požiadavky normy IEC 60422 pre minerálne izolačné oleje a zariadenie sa následne odpojí od transformátora a odvezie mimo prevádzky.

 • Všetky zariadenia na úpravu transformátorového oleja FILOIL prevádzkované spoločnosťou Ekofluid sú plne automaticky riadené systémom PLC a vizualizované pomocou systému SCADA. Zariadenie na úpravu transformátorového oleja je schopné úpravy vákuom všetkých transformátorových olejov a je určené na nepretržitú prevádzku na mieste prevádzky. Všetky jednotky sú umiestnené v samostatných skriniach alebo kontajneroch v závislosti od typu jednotky. Každá jednotka sa prepravuje na miesto prevádzky na nákladnom alebo osobnom vozidle a je pripevnená k vlastnej základni na kolieskach. Hmotnosť jednotlivých jednotiek závisí od konkrétneho typu jednotky. V prípade špecifickej požiadavky sa jednotka môže zodvihnúť zo základne a uviesť do špecifickej polohy.

 • Úroveň kontaminácie transformátorového oleja vodou alebo plynmi sa líši podľa jednotlivých situácií. Preto je veľmi ťažké zovšeobecniť počiatočné parametre upraveného oleja, napriek tomu, bez ohľadu na úroveň kontaminácie, prináša úprava oleja vždy výsledok požadovaný normou IEC 60422 pre minerálne izolačné oleje v elektrických zariadeniach.

 • Ekofluid považuje bezpečnosť za jeden z kľúčových faktorov úspešnej úpravy oleja. Práve z tohto dôvodu sú naše tímy špeciálne vyškolené na to, aby pracovali podľa prísnych bezpečnostných pokynov, aby sa zabezpečila maximálna bezpečnosť všetkých zariadení na mieste prevádzky. Všetci naši pracovníci sú certifikovaní podľa bezpečnostných pokynov SCC. Aby sa maximalizovala bezpečnosť na mieste prevádzky, do našich zariadení na regeneráciu a úpravu oleja sme implementovali množstvo bezpečnostných prvkov, aby sa minimalizovala možnosť rizika. Rýchlo sa uzatváracie elektrické poistné ventily na strane transformátora a na strane zariadenia na úpravu oleja zabezpečujú, že v prípade poruchy sa transformátor úplne utesní, čím sa zabráni akémukoľvek úniku oleja do prostredia. Manuálna ochrana pred prehriatím vnútri zariadenia na úpravu oleja zabezpečuje, že v prípade poruchy softvéru alebo nesprávneho použitia sa olej neprehreje ani nepoškodí. Celé zariadenie na úpravu oleja slúži ako nádoba na zachytenie oleja s hladinovým spínačom vo vnútri, ktorá v prípade lokálnej poruchy jednotky zabraňuje akémukoľvek úniku oleja do prostredia. Neustále monitorovanie parametrov teploty, prietoku a vákua v zariadení zabezpečuje, že v prípade nepredvídanej situácie sa zariadenie samé prepne do bezpečného režimu. Je tiež veľmi dôležité si uvedomiť, že náš personál počas prevádzky zariadenia nikdy neopúšťa pracovisko, a preto je počas prevádzky celé naše zariadenie pod neustálym dohľadom.