O nas

Ekofluid – Ekspert w dziedzinie regeneracji i uzdatniania oleju transformatorowego

Ekofluid jest firmą produkcyjno-usługową specjalizującą się w dziedzinie regeneracji i uzdatniania olejów elektroizolacyjnych z wykorzystaniem ziemi okrzemkowej, jako złoża aktywnego oraz techniki wysokiej próżni, jak również w produkcji urządzeń do tego celu.

Firma posiada certyfikat ISO 9001 na swój system zarządza¬nia jakością oraz certyfikat środowiskowy ISO 14001. Dział usług posiada także certyfikat zarządzania bezpieczeń¬stwem SCC. Nasze usługi oraz urządzenia naszej produkcji, znajdują zastosowanie we wszystkich sektorach energetyki – u operatorów sieci przesyłowych i dystrybucyj¬nych, w elektrowniach zawodowych, firmach zajmujących się serwisem transformatorów, a także u licznych odbiorców przemysłowych. Oryginalną technologię regeneracji i uzdat¬niania oleju opracowano w firmie Fluidex (RPA) już ponad 30 lat temu. Dzięki ciągłym pracom badawczo-rozwojowym i zaangażowaniu naszych pracowników wprowadziliśmy wiele znaczą¬cych innowacji i udoskonaliliśmy istniejące konstrukcje urzą¬dzeń Fluidex do regeneracji i obróbki oleju, budując wła¬sne urządzenia pod marką REOIL i FILOIL.

Nasze produkty

Aktualnie firma Ekofluid produkuje urządzenia REOIL dedykowane do regeneracji oleju z możliwością reaktywowania sorbentu oraz urządzenia FILOIL do obróbki i filtrowania oleju, wykorzystujące technologię koalescencyjną. Urządzenia do regeneracji mają konstrukcję modułową, ze zmienną liczbą kolumn z aktywnym sorbentem. Konstrukcja może być zrealizowana w jednej z dwóch dostępnych wersji: z lub bez komory próżniowej. W drugim przypadku istnieje możliwość połączenia zespołu regeneracyjnego z urządzeniem do próżniowej obróbki FILOIL naszej produkcji. Urządzenia do obróbki oleju oferowane są w wersjach o różnej wydajności (prędkości przepływu oleju w układzie) – od 1500 l/h do 12000 l/h. Wykorzystano w nich wysokowydajną technologię koalescencyjną, opra¬cowaną specjalnie pod kątem maksymalnej skuteczności odwadniania i odgazowywania oleju. Układ wyposażono w dwustopniową technologię wy¬sokiej próżni oraz system regulacji prędkości przepływu oleju.

Nasze usługi

W swojej ofercie dotyczącej uzdatniania oleju transformatorowego firma Ekofluid posiada trzy rodzaje usług: obróbkę i filtrowanie, regenerację oleju zestarzonego oraz usuwanie korozyjnych związków siarki z oleju transformatorowego. Wszystkie nasze usługi świadczymy w miejscu zainstalowania transformatora, stosując produkowane przez nas urządzenia. Flota serwisowa firmy Ekofluid składa się z urządzeń do regeneracji REOIL oraz obróbki i filtrowania FILOIL. Każdej jednostce towarzyszy zespół pracowników - wyszkolonych i posiadających stosowane uprawnienia - zapewniających obsługę urządzeń w trakcie realizacji zadania. Urządzenia REOIL i FILOIL umożliwiają regenerację i/lub obróbkę wszelkich gatunków olejów transformatorowych wyprodukowanych na bazie oleju mineralnego.