Regeneracja oleju transformatorowego

Regeneracja oleju transformatorowego z zastosowaniem technologii REOIL służy przywracaniu parametrom zestarzonego oleju (takim jak napięcie przebicia, liczba kwasowa, napięcie powierzchniowe, współczynnik strat dielektrycznych, rezystywność, zawartość wody rozpuszczonej) wartości typowych dla oleju świeżego. Badania potwierdzające efekt realizowanych prac wykonuje się zgodnie z normą PN-EN 60422. Proces realizowany jest w miejscu zainstalowania, i może być prowadzony również w trakcie normalnej eksploatacji transformatora.

 • Przywracanie parametrom oleju wartości typowych dla izolacji nowej.
 • Proces regeneracji realizowany jest w miejscu zainstalowania transformatora, z możliwością realizacji podczas jego normalnej pracy.
 • Bezpieczna i niezawodna technologia.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej?
 • Opis procesu regeneracji oleju

  Dominującym w zastosowaniu do urządzeń elektroenergetycznych o izolacji papierowo-olejowej pozostaje mineralny olej transformatorowy. Jego zadaniem jest izolowanie, chłodzenie (transport ciepła z części aktywnej do układu chłodzenia) i zabezpieczenie części aktywnej przed niepożądanymi reakcjami chemicznymi. W trakcie wieloletniej eksploatacji układ elektroizolacyjny (olej oraz papier) podlegają procesom utleniania, w wyniku czego w układzie pojawiają się produkty ich rozkładu. Wzrost ich stężenia powoduje szereg negatywnych zmian pogarszających parametry świadczące o ich jakości (wzrost wartości liczby kwasowej, współczynnika strat dielektrycznych tgδ, obniżenie wartości napięcia przebicia, napięcia powierzchniowego itd.). W skrajnych przypadkach z oleju zaczyna wytrącać się osad i traci on niemal całkowicie właściwości dielektryczne. Aby zapobiec takim sytuacjom i w efekcie awariom transformatorów energetycznych, konieczne jest przeprowadzenie zabiegu regeneracji oleju. Proces ten odbywa się wieloetapowo, z wykorzystaniem dedykowanych do tego celu specjalistycznych urządzeń.

  • Na początku układu regeneracji (na wejściu do urządzenia) olej filtruje się w filtrze zgrubnym zapobiegającym wnikaniu do urządzenia większych elementów stałych.
  • Następnie olej podgrzewany jest do żądanej temperatury w celu zmaksymalizowania efektywności procesu.
  • Po podgrzaniu olej przepompowywany jest do kolumn z aktywnym sorbentem. W tej części
   z oleju usuwane są wszelkie zanieczyszczenia i produkty rozkładu materiałów izolacyjnych. Następnie olej poddawany jest procesowi obróbki w komorze próżniowej, w celu usunięcia rozpuszczonych w nim wody i gazów. Zregenerowany olej na końcu procesu poddawany jest filtracji w układzie filtrów o nominalnej dokładności 0,5 μm i wraca do kadzi transformatora. Po pewnym czasie od rozpoczęcia procesu (uzależnionym od wyjściowego stopnia zestarzenia oleju) sorbent w kolumnach regeneracyjnych ulega nasyceniu i traci zdolność
   do przechwytywania zanieczyszczeń z oleju.
  • Na tym etapie konieczna jest reaktywacja sorbentu (przywrócenie go do stanu wyjściowego) tak, aby mógł być ponownie wykorzystany w procesie regeneracji. Faza reaktywacji rozpoczyna się od spuszczenia oleju z napełnionych nim kolumn. Powoduje to wytworzenie podciśnienia, które następnie utrzymuje się w kolumnach przez cały czas trwania procesu reaktywacji.
  • Następnie, poprzez selektywne wykorzystanie elementów grzejnych na szczytach poszczególnych kolumn, rozpoczyna się proces usuwania zanieczyszczeń z sorbentu, w wyniku którego powraca on do stanu wyjściowego.
  • Cały proces może być powtarzany wielokrotnie do czasu, gdy sorbent całkowicie utraci swoje właściwości i zajdzie konieczność jego wymiany (około 300 cykli).
 • Przed rozpoczęciem procesu regeneracji, pracownik obsługi urządzenia REOIL zawsze przeprowadza inspekcję instalacji w celu zagwarantowania dostępu do transformatora i możliwości podłączenia do niego urządzenia do regeneracji oleju.

  Należy sprawdzić i zmierzyć szereg kluczowych czynników takich, jak dostępność lokalnych źródeł zasilania, odległości do i od transformatora, dostępność zaworów na kadzi i rozmiary kołnierzy przyłączeniowych oraz wszelkie inne czynniki mogące odgrywać istotną rolę w procesie regeneracji. W dniu podłączenia, urządzenie do uzdatniania jest przywożone na miejsce zainstalowania i podłączane do transformatora. Proces podłączenia trwa kilka godzin; czas ten jest wymagany do spełnienia wszystkich wymogów bezpieczeństwa. Następnie rozpoczyna się właściwy proces regeneracji, który trwa od kilku dni do kilku tygodni w zależności od od stopnia zestarzenia oleju, a przede wszystkim od całkowitej ilości oleju w transformatorze. Pod koniec realizacji prac, po określeniu przez personel firmy Ekofluid jakości oleju jako zadowalającej (osiągnięciu wartości gwarantowanych), rozpoczyna się ostatnia faza procesu regeneracji. W fazie tej olej poddawany jest inhibitowaniu w celu zagwarantowania odpowiedniej stabilności na utlenianie. Po uzyskaniu pozytywnych wyników badań oleju urządzenie REOIL jest odłączane od transformatora. Po zakończeniu wszystkich prac Odbiorca usługi otrzymuje stosowne sprawozdanie wraz z protokołem badań oleju, które na koszt Wykonawcy przeprowadzane są w uznanym, niezależnym laboratorium olejowym. Olej po zakończonym procesie spełnia wymagania normy PN-EN 60422.

 • Urządzenia REOIL do regeneracji oleju transformatorowego eksploatowane przez firmę Ekofluid są w pełni automatyczne, sterowane przy użyciu sterownika programowalnego (PLC), a bieżące procesy podlegają wizualizacji z wykorzystaniem systemu SCADA. Jednostki typowo wyposaża się w 9 lub 18-kolumnowy moduł, zawierający około 1200 kilogramów sorbentu. Urządzenia REOIL umożliwiają regenerację wszelkich gatunków olejów transformatorowych wyprodukowanych na bazie oleju mineralnego oraz reaktywację sorbentu w celu zapewnienia ciągłej pracy aż do uzyskania gwarantowanych parametrów oleju. Wszystkie jednostki umieszczane są w specjalnie zmodyfikowanych kontenerach ISO o długości 6 lub 12 m. Każda z jednostek transportowana jest na miejsce zainstalowania transformatora samochodem ciężarowym; każda wyposażona jest również we własną naczepę. Pojedyncza jednostka waży między 12 000, a 18 000 kilogramów. W przypadku specjalnych wymagań istnieje możliwość podniesienia jednostki z naczepy i umieszczenia jej w określonym położeniu, w bezpośrednim sąsiedztwie transformatora.

 • Stopień zaawansowania procesów starzeniowych (utleniania) oleju w transformatorach może różnić się znacząco, choćby ze względu na ich wiek czy też różny poziom obciążenia. Różnice w procesie starzenia oraz w sposobie użytkowania transformatora utrudniają określenie tempa przebiegu tego procesu i ustalenie dokładnego momentu w którym olej utraci swoje właściwości. Dlatego też nie należy czekać z kwalifikowaniem oleju do zabiegu regeneracji aż do momentu przekroczenia wartości dopuszczalnych jego parametrów, a raczej już w chwili gdy są one bliskie granicznym. Niezależnie jednak od wyjściowego stopnia zestarzenia, proces regeneracji oleju zawsze kończy się gdy parametry oleju osiągną wartości wymagane w normie PN-EN 60422 dotyczącej mineralnych olejów izolacyjnych stosowanych w urządzeniach elektrycznych. Opracowana przez firmę Ekofluid technologia regeneracji REOIL idzie o krok dalej, poprawiając parametry znacznie powyżej tych wymaganych przez normę PN-EN 60422 i regenerując olej do właściwości identycznych z właściwościami oleju po raz pierwszy wlewanego do transformatora.

 • Dla firmy Ekofluid bezpieczeństwo jest jednym z kluczowych czynników udanego zabiegu regeneracji oleju. Właśnie z tego powodu nasze zespoły serwisowe szkolone są m.in. pod kątem BHP w celu zapewnienia najwyższego stopnia bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych. Cały personel posiada stosowne uprawnienia branżowe, certyfikaty zgodne z wytycznymi bezpieczeństwa SCC. W celu zabezpieczenia bezpieczeństwa procesu, urządzenia do regeneracji i uzdatniania oleju posiadają wbudowany szereg funkcji minimalizujących ewentualne zagrożenie wystąpienia awarii. Szybkie zawory odcinające po stronie transformatora oraz po stronie urządzenia do uzdatniania gwarantują, że w przypadku błędnego funkcjonowania urządzenia REOIL obieg oleju zostaje całkowicie odcięty od transformatora, by zapobiec jakiemukolwiek wyciekowi oleju do otoczenia. Pulpit użytkownika umożliwia także manualną kontrole całego procesu, co zapewnia w zasadzie 100% ochronę przed przegrzaniem i uszkodzeniem oleju w przypadku błędnego działania oprogramowania. Ciągły monitoring temperatury oraz parametrów przepływu i próżni w całym urządzeniu gwarantuje, że w przypadku nieprzewidzianej sytuacji urządzenie przełącza się w tryb bezpieczny. Dodatkowo podczas trwania procesu urządzenie jest pod stałym nadzorem naszych pracowników.